05.12.2017

Kleeschen an der Aerenzdallgemeng bei d'Kanner doheem

Program

General Information

Centre culturel Medernach

RUE DE SAVELBORN
L-7660 Medernach


Date

Tuesday, 05 December 2017


Time

17h00