10.02.2019

Kannerfuesbal vum Radio ROM an der Elterenvereenegung Aerenzdallschull

Programma

­
Algemene informatie

MILLEWEE
L-7661 MEDERNACH


Datum

Sunday, 10 February 2019


Tijd

14h00


Tarieven

entrée : 2.00


Contact

T : 00352809553

E :

W : http://www.rom.lu